สถาบันพลาสติกกับการจัดการพลาสติกด้วยแนวคิด BCG Economy
311 views
0
0
"วีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก "

สถาบันพลาสติกกับการจัดการพลาสติกด้วยแนวคิด BCG Economy
• จากกระแสความตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ทำให้การดำเนินงานของสถาบันพลาสติกเปลี่ยนแปลงจากอดีตและตอบสนองด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของประเทศอย่างไร
• สถาบันพลาสติกกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและการตอบโจทย์นโยบายด้าน BCG Economy (Bio-Circular-Green Economy)
• ยุทธศาสตร์ของสถาบันพลาสติกในการสร้างองค์กร
• โครงการวิจัยของสถาบันพลาสติกเพื่อขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
_________________
รายการพูดจาประสาช่าง
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: วีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก