เมื่อ Work From Home อาจมีอยู่ตลอดไป เราจะใช้ชีวิตอย่างไรในบริบทเมืองที่เปลี่ยนไป
75 views
0
0

เมื่อต่อไป Work from Home เปลี่ยนรูปแบบเป็น Work from Anywhere ทำงานที่ไหนก็ได้ ชีวิตและบริบทเมืองจะเปลี่ยนไปอย่างไร ปรากฏการณ์อะไรที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้
____________
รายการรอบตัวเรา
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย