ความเสี่ยงทางภาษีที่อาจเกิดขึ้นกับนิติบุคคล
74 views
0
0
"ตอนที่ 2"

การทำธุรกิจต้องเสียภาษี เราอยากเป็นผู้เสียภาษีที่ดี แต่บางทีก็มีบ้างที่ผู้ประกอบการนึกไม่ถึง หรือแม้กระทั่งไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไร เพราะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีมีเยอะ มีกรณีตัวอย่าง "ความเสี่ยงทางภาษีที่อาจเกิดขึ้นกับนิติบุคคล" (ตอนที่ 2)

เรื่องที่ 3 รายได้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ไม่นำไปคำนวณกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (นาที 1)

เรื่องที่ 4 มีการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ แต่ไม่รับรู้เป็นรายได้ (นาที 6)

เรื่องที่ 5 ไม่รับรู้รายได้จากการขายของเสียหรือเศษซาก (นาที 13)

เรื่องที่ 6 ไม่รับรู้รายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สิน (นาที 20)
_____________________
รายการ innovative wisdom
อ.นวพร บุศยสุนทร ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อภิรดี ชัยกิจอุราใจ CEO Taxster Group