บทบาทสัตวแพทย์เชิงรุกในบริบทสุขภาพหนึ่งเดียว
117 views
0
0
"สพ.ญ.องค์อร ประสานพานิช ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย"

บทบาทสัตวแพทย์เชิงรุกในบริบทสุขภาพหนึ่งเดียว
• สุขภาพหนึ่งเดียวคืออะไร
• ความสำคัญทางสาธารณสุขและสุขภาพหนึ่งเดียวเป็นอย่างไร มีที่มาจากอะไร
• โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำคืออะไร เกี่ยวข้องกับโรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างไร
• การเฝ้าระวังและระบาดวิทยาของโรคต่างๆ ในระดับโลกมีแนวทางอย่างไร
__________________
รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: สพ.ญ.องค์อร ประสานพานิช หัวหน้าฝ่ายสุขภาพหนึ่งเดียว ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย