โรคพิษสุนัขบ้าและการควบคุมโรคในระดับภูมิภาค
75 views
0
0
"สพ.ญ.องค์อร ประสานพานิช ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย"

วันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 2021 และแผนกลยุทธ์การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในระดับภูมิภาค
• ความสำคัญของวันพิษสุนัขบ้าโลก
• ความสำคัญทางสาธารณสุขและสุขภาพหนึ่งเดียวของโรคพิษสุนัขบ้า
• สาเหตุสำคัญที่ทำให้การปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทำได้ยากมาก
__________________
รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: สพ.ญ.องค์อร ประสานพานิช หัวหน้าฝ่ายสุขภาพหนึ่งเดียว ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย