SDGs จุฬาฯ กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
159 views
0
0
"ผศ.ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ประการขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ผ่านนโยบายและการบริหารจัดการ การวิจัยและนวัตกรรม การเรียนการสอน ตลอดจนการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมกับชุมชน

รายการรอบตัวเรา
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ผศ.ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านยุทธศาสตร์ การประกันคุณภาพองค์กร และการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย