ความท้าทายของระบบบำนาญในไทย
164 views
0
0

Thailand Pension System Moving Forward
ระบบบำนาญและการออมของคนไทยยังมีปัญหาหรือมีความพร้อมแค่ไหน เพื่อทำให้ชีวิตคนไทยมีรายได้พอใช้หลังเกษียณ
____________________
รายการ innovative wisdom
รศ.ดร.คณิสร์ แสงโชติ และ ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย