การกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ (ตอนที่ 8)
111 views
0
0
"รศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

การกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ (ตอนที่ 8)
__________
รายการนิติมิติ
ผู้ดำเนินรายการ: นัจนันท์ พฤกษ์ไพบูลย์
วิทยากร: รศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย