สัตว์น้ำสวยงาม
168 views
0
0
"ผศ.ดร.กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

• การเลี้ยงและดูแลสัตว์น้ำสวยงาม
• ธุรกิจสัตว์น้ำสวยงาม วิกฤตหรือโอกาสในช่วงโควิด
_____________
รายการรอบตัวเรา
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ผศ.ดร.กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย