นวัตกรรมการเงินในโลกอหังสาริมทรัพย์: iBuyer และ Bridge Loans
182 views
0
0

Trends in Real Estate Finance
นวัตกรรมการเงินในโลกอหังสาริมทรัพย์
1. iBuyer
2. Bridge Loans
____________________
รายการ innovative wisdom
รศ.ดร.คณิสร์ แสงโชติ และ ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย