นักการตลาดสายพันธุ์ใหม่ ต้องรู้อะไร
210 views
0
0

• ลูกค้าเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง (นาที 2)

• บ่มเพาะนักการตลาดยุคใหม่ให้แข็งแรงด้วย 4D (นาที 6)

• ในมุมนักการตลาด ความต้องการของลูกค้ายังสำคัญและมาก่อนเสมอ สิ่งนี้เชื่อมโยงกับ 4D อย่างไร (นาที 15.15)

• ทำไมธุรกิจและนักการตลาดต้องทำดี (การทำดีเพื่อสังคมสามารถไปพร้อมกับการเติบโตของธุรกิจได้) (นาที 16.20)

• ความท้าทายของอาชีพนักการตลาดในวันข้างหน้า ทำไมยังต้องมีนักการตลาดในเมื่อมีเครื่องมือดิจิทัลเข้ามาช่วยแล้ว (นาที 19)

เพาะพันธุ์นักการตลาดยุคใหม่ด้วย 4D

1. Data expert รู้จักใช้ข้อมูลมาเชื่อมโยง พัฒนาและต่อยอดให้เกิดการตัดสินใจในการทำการตลาด
2. Digital expert สามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลรูปแบบใหม่ๆ มาแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบได้
3. Diversity expert เข้าใจและจัดการมุมมองที่แตกต่างหลากหลายของคนที่ไม่เหมือนกัน
4. D ทำดี ช่วยเหลือและทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสังคม
_______________
รายการ Biz Genius
ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด Chulalongkorn Business School
มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล ผู้ประกาศข่าว TNN ช่อง 16