วิเคราะห์สถานการณ์น้ำท่วม และข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้อยู่ร่วมกับน้ำได้
166 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์
ตำแหน่ง - อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ประธานแผนงานวิจัยเข็มมุ่งด้านการจัดการน้ำ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ประเด็น - วิเคราะห์สถานการณ์น้ำท่วม และข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้อยู่ร่วมกับน้ำได้

รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ประธานแผนงานวิจัยเข็มมุ่งด้านการจัดการน้ำ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำว่า มีทั้งหมดสามส่วนตั้งแต่รูปแบบของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง เช่น เขื่อน ประตูน้ำ สถานีสูบน้ำ หรือสถานที่เก็บน้ำ ต่อมาเรื่องของกติกา ในการสร้างระบบว่า จะให้น้ำไหลไปที่ไหนอย่างไร เพื่อให้มีผลกระทบต่อประชาชนน้อยลงสุดท้ายคือระบบการเตือนภัย ที่ให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้าเกิดสถานการณ์ภัยน้อยที่สุด สามารถทำการยกของขึ้นที่สูงได้เมื่อมีน้ำไหลมาตามเส้นทาง ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องนำมาพิจารณาอย่างรอบด้านในการบริหารจัดการน้ำ

ซึ่งในปีนี้ร่องความกดอากาศต่ำที่ทำให้เกิดฝนไม่เหมือนกับปีอื่นที่ผ่านมา เป็นลักษณะของฝนที่เกิดขึ้นจากทิศใต้ก่อนแล้วถูกพัดพาไปทางเหนือ ซึ่งมาจากภาวะอากาศที่ผิดปกติ ทำให้ปริมาณน้ำจะมีมากทางตอนกลางของประเทศ จนเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ ที่มีน้ำไหลผ่าน ส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานการเตือนภัยทำได้ไม่ทัน สะท้อนถึงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ยังลงไปไม่ถึงในขนาดกลางและระดับท้องถิ่น

รายการเจาะข่าวเช้านี้