การกินวิตามินเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแกร่ง
143 views
0
0
"อ.สพ.ญ.ดร.วัชราภรณ์ ติยะสัตว์กุลโกวิท ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

การกินวิตามินเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแกร่ง
• รู้จักวิตามินชนิดต่างๆ
• ร่างกายควรกินวิตามินมากน้อยแค่ไหน
• การได้รับวิตามินเสริมนอกเหนือจากอาหาร
_____________
รายการรอบตัวเรา
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: อ.สพ.ญ.ดร.วัชราภรณ์ ติยะสัตว์กุลโกวิท ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย