สัตวแพทย์ผู้อุทิศตัวเพื่อดูแลช้างในประเทศไทย
162 views
0
0
"นายสัตวแพทย์อลงกรณ์ มหรรณพ สัตวแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาฯ ปี 2563"

สัตวแพทย์ผู้อุทิศตัวเพื่อดูแลช้างในประเทศไทย
• แรงบันดาลใจในการเป็นสัตวแพทย์และเป็นสัตวแพทย์ด้านการดูแลสุขภาพช้างของประเทศไทย
• ประสบการณ์ในการทำงานด้านช้างและปัญหาการทารุณกรรมช้าง
• แนวคิดในการทำงานในฐานะคุณหมอด้านการอนุรักษ์ช้าง

รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: นายสัตวแพทย์อลงกรณ์ มหรรณพ สัตวแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563