ความสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลกับบทบาทในการบริหารงานแผ่นดินของรัฐบาล
146 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
ตำแหน่ง - ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประเด็น - ความสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลกับบทบาทในการบริหารงานแผ่นดินของรัฐบาล

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงความสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต.กับบทบาทในการบริหารงานแผ่นดินของรัฐบาล ว่า อบต.มีความสำคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เพราะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กที่สุด แต่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเป้าหมายของรัฐบาลต้องการให้ อบต.เป็นหน่วยที่ทำงานรับใช้ประชาชน ควบคู่กับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน นอกจากนี้ต้องให้ อบต.เป็นหน่วยที่จะสร้างการเรียนรู้ และสร้างสังคมที่มีคุณภาพ ซึ่งในการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในวันที่ 28 พฤศจิกายน ประชาชนสามารถเลือกผู้นำที่ตนเองไว้วางใจมาพัฒนาพื้นที่ของตนเอง และขับเคลื่อนการทำงานแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างตรงตามความต้องการของประชาชน

รายการเจาะข่าวเช้านี้