ความก้าวหน้าด้านการแปรรูปชีวมวลเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงในไทยและความร่วมมือกับจีน
148 views
0
0
"ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

"ชีวมวล" ทางเลือกพลังงานในอนาคต มารู้จักพลังงานจากชีวมวล และความก้าวหน้าด้านการแปรรูปชีวมวลเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงในไทยและความร่วมมือกับจีน
____________
รายการรอบตัวเรา
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: รศ.ดร.ประเสริฐ เรียบร้อยเจริญ หัวหน้าภาควิชาเคมีเทคนิค | ศ.ดร.นพิดา หิญชีระนันทน์ ภาควิชาเคมีเทคนิค | รศ.ดร.ประพันธ์ คูชลธารา ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย