สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวไทยที่เพิ่มสูงขึ้น ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
89 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นางจินตนา จันทร์บำรุง
ตำแหน่ง - อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประเด็น - สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวไทยที่เพิ่มสูงขึ้น ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวกับจุฬาฯเรดิโอพลัส ถึงสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวไทยที่เพิ่มสูงขึ้น ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า จากข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สถิติความรุนแรงในครอบครัว หากดูสถิติย้อนหลังตั้งแต่ปี 2561 เฉลี่ยมีเหตุรุนแรงในครอบครัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเฉลี่ย 113 เรื่องต่อเดือน ปี 2562 ขยับมาเป็น 140 เรื่องต่อเดือน ปี 2563 ยังเฉลี่ยใกล้เคียงปี 2562 ขณะที่ในปี 2564 ค่าเฉลี่ยขยับไปเป็น 200 เรื่องต่อเดือน โดยผู้ที่ถูกกระทำเป็นเพศหญิง ร้อยละ 81 และเพศชายเป็นฝ่ายกระทำร้อยละ 86 โดยตัวเลขที่น่าสนใจคือร้อยละ 65 เป็นคนที่ไม่เคยกระทำความรุนแรงในครอบครัวมาก่อน ขณะเดียวกันปัญหาที่พบเป็นการทำร้ายร่างกายมากที่สุดถึงร้อยละ64 รองลงมาคือ จิตใจร้อยละ 32 และเรื่องเพศร้อยละ 4 โดยการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากประชาชนมีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้น ประกอบกับการได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ