แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
146 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ดร.อัมพร พินะสา
ตำแหน่ง - เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
ประเด็น - แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ กพฐ. กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ในรูปแบบ On Site ให้ได้มากที่สุด โดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน และบุคลากรครูเป็นหลัก ซึ่งการเตรียมการก่อนเปิดเรียน โรงเรียนจะต้องประเมินพื้นที่ หมู่บ้าน ชุมชน อำเภอเป็นฐานในการพิจารณา ครู และบุคลากรทางการศึกษาต้องได้รับวัคซีนมากกว่าร้อยละ 85 รวมถึงนักเรียนและผู้ปกครองต้องได้รับการฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด เมื่อสถานศึกษาประเมินครบแล้ว ให้นำผลการประเมินตนเองเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เปิดเรียน
พร้อมย้ำว่า ถึงแม้โรงเรียนเปิดเรียน On Site แต่ผู้ปกครองและนักเรียนไม่ต้องการมาเรียนในโรงเรียน เนื่องจากยังกังวลถึงการระบาดของโรค โรงเรียนก็สามารถจัดการเรียนการสอนรูปแบบอื่นให้กับนักเรียนได้ เช่น เรียนออนไลน์ เรียนออนแฮนด์