ใส่บาตรอย่างไรให้ได้คุณค่าอาหารครบถ้วน | จุฬาปริทรรศน์
87 views
0
0

ใส่บาตรอย่างไรให้ได้คุณค่าอาหารครบถ้วน
และไม่เสี่ยงอาพาธจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ในรายการจุฬาปริทรรศน์ วันที่ 24 ต.ค. 64

โดย ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์
หัวหน้าภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับฟังรายการสดได้ทาง Chula Radio Plus FM 101.5 MHz
และ Joox Application หรือฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th

ดำเนินรายการโดย : ชยากรณ์ กำโชค