งานสัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาปฏิชีวนะ
168 views
0
0
"ศ.สพ.ญ.ดร.รุ่งทิพย์ ชวนชื่น หัวหน้าภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข"

• ภาพรวมปัญหาเชื้อดื้อยาและการใช้ยาปฏิชีวนะ สัตวแพทย์มีบทบาทในเรื่องนี้อย่างไร และการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
• งานสัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาปฏิชีวนะ และกิจกรรม World Antimicrobial Awareness

รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ศ.สพ.ญ.ดร.รุ่งทิพย์ ชวนชื่น หัวหน้าภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข และผู้อำนวยการศูนย์ติดตามการดื้อยาของเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ ภายใต้ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย