แผนกลยุทธ์การควบคุมปัญหาเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะในประเทศไทย
372 views
0
0
"สพ.ญ.จุฬาพร ศรีหนา หัวหน้ากลุ่มยาสัตว์และการจัดการเชื้อดื้อยากรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "

แผนกลยุทธ์การควบคุมปัญหาเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะในประเทศไทย
• ทำไมปัญหาเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะเป็นปัญหาสำคัญในระดับประเทศและระดับโลก
• การควบคุมการเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเป็นอย่างไร
• บทบาทของกรมปศุสัตว์ในการจัดทำแผนกลยุทธ์การควบคุมปัญหาเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะในประเทศไทย
___________________
รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: สพ.ญ.จุฬาพร ศรีหนา นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มยาสัตว์และการจัดการเชื้อดื้อยา กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์