ทศวรรษแห่งมหาสมุทรกับความยั่งยืน
113 views
0
0
"ผศ.ดร.สมฤดี จิตประไพ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ทศวรรษแห่งมหาสมุทรกับความยั่งยืน
• ความยั่งยืนเกี่ยวข้องกับทะเลหรือมหาสมุทรได้อย่างไร
• Ocean Literacy คือความรู้ความเข้าใจเรื่องมหาสมุทรมีอิทธิพลต่อมนุษย์ได้อย่างไร และมนุษย์มีอิทธิพลต่อมหาสมุทรอย่างไร
• การใช้เทคโนโลยีเพื่อศึกษามหาสมุทร
• ทำไมเราต้องสนใจมหาสมุทรทั้งที่อาศัยอยู่ในเมือง
• อยากสอนลูกหลานให้รู้รักษ์มหาสมุทร เริ่มต้นอย่างไร
____________
รายการรอบตัวเรา
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ผศ.ดร.สมฤดี จิตประไพ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย