ยูเนสโกประกาศให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ประจำปี 2564
113 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร
ตำแหน่ง - รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ประเด็น - ยูเนสโกประกาศให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ประจำปี 2564

นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงกรณีองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ประกาศให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ประจำปี 2564 ว่าจังหวัดเพชรบุรีมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นด้านอาหาร จึงได้ร่วมมือกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และมหาวิทยาลัยศิลปากร นำจุดเด่นของจังหวัดมาเผยแพร่เป็นเรื่องราว เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา จนได้รับประกาศให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ประจำปี 2564 โดยเป็น 1 ใน 49 เมืองจากทั่วโลก ที่ได้รับประกาศเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ในปีนี้ โดยหลังจากที่ได้รับประกาศแล้ว ทางจังหวัดจะต้องพัฒนาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ยูเนสโกกำหนด ทั้งการสร้างการรับรู้ร่วมกันของคนในพื้นที่ กระตุ้นและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึงเผยแพร่วัฒนธรรมสินค้า และบริการ ปรับปรุงการเข้าถึง และการมีส่วนร่วมด้านวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบาง

รายการเจาะข่าวเช้านี้