การลดการกระทำรุนแรงภายในครอบครัว
288 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - พญ.ดุษฎี จึงศิริกุลวิทย์
ตำแหน่ง - ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
ประเด็น - การลดการกระทำรุนแรงภายในครอบครัว

พญ.ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงสิ่งที่ช่วยในการป้องกันความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยว่า ต้องมาจากความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยในมิติของสังคมในภาพรวมเอง เริ่มต้นที่สื่อต่างๆ ต้องระมัดระวังเรื่องของพฤติกรรมลอกเลียนแบบ เพราะก็ยังมีสื่อบางชนิดผลิตสิ่งที่มีเนื้อหารุนแรง และไม่เหมาะสมกับบุคคลบางประเภท จึงอยากให้สังคมช่วยกันสอดส่องดูแลร่วมกัน เปลี่ยนแปลงเป็นพลังไม่ให้มีความรุนแรงเกิดขึ้นในสังคมจนกลายเป็นเรื่องปกติ พร้อมกันนี้ ภาคประชาชนเองก็ควรจะลดการใช้ความรุนแรงในทุกมิติเท่าที่จะทำได้อีกด้วย พร้อมสร้างสังคมที่อุดมไปด้วยความเห็นใจและพร้อมให้ความช่วยเหลือต่อกัน การกระทำเล็กๆของตนเองก็มีส่วนช่วยในการเปลี่ยนสังคมได้

พร้อมระบุว่า การแก้ไขปัญหาความเครียดระดับบุคคลนั้น อยากให้หาแหล่งเติมพลังชีวิตของตนเอง ทั้งประสบการณ์ที่ดีกับบุคคลที่อยู่ในชีวิต ไปหาแรงบันดาลใจ พูดคุยกับบุคคลรอบข้าง หรือให้ข้อมูลกับกรมสุขภาพจิตเพื่อมอบความดูแลหรือช่วยเหลือต่อไป

รายการเจาะข่าวเช้านี้