ลงรูปใน Social แล้ว ทำไมยังขายไม่ได้ รู้จัก Customer Journey กัน
69 views
0
0

ลงรูปใน Social แล้ว ทำไมยังขายไม่ได้
รู้จัก Customer Journey กัน
_____________________
รายการ innovative wisdom
ผศ.ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย