วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังการบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
151 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร
ตำแหน่ง - ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต
ประเด็น - วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังการบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวกับจุฬาฯเรดิโอพลัส โดยวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังการบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ว่า การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเปลี่ยนแปลงเป็น 400 ต่อ 100 โดยในแต่ละจังหวัด จำนวน ส.ส.อาจจะเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน ซึ่งจะต้องรอดูประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอีกครั้ง ถึงการแบ่งเขตของแต่ละจังหวัดอย่างไร ขณะที่การเลือกตั้งกำหนดให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิในการเลือกพรรคการเมือง และผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต จะทำให้ประชาชนได้ใช้เจตจำนงในการเลือกตั้งที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น

รายการเจาะข่าวเช้านี้