โพรไบโอติกส์กับประโยชน์ต่อสุขภาพ
182 views
0
0
"รศ.ภญ.ดร.สุญาณี พงษ์ธนานิกร ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

โพรไบโอติกส์กับประโยชน์ต่อสุขภาพ
• โพรไบโอติกส์ดีต่อร่างกายอย่างไร เราควรกินอย่างไรเพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างแท้จริง
• ไพรโบโอติกส์มีหลายสายพันธุ์ การเลือกให้เหมาะกับสมดุลของร่างกายของแต่ละคนจึงสำคัญ
_____________
รายการรอบตัวเรา
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: รศ.ภญ.ดร.สุญาณี พงษ์ธนานิกร ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย