เทคโนโลยีและการปรับตัวของนักบัญชี
123 views
0
0
"ตอนที่ 2"

เทคโนโลยีและการปรับตัวของนักบัญชี (ตอนที่ 2)

• นักบัญชีนอกจากทำงานเชิงตัวเลขแล้ว ต้องทำงานเชิงกลยุทธ์มากขึ้น
• ความสำคัญของนักบัญชีในการช่วยวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจเป็นอย่างไร
• ทักษะการสื่อสารสำหรับนักบัญชีเป็นเรื่องจำเป็น
• กระบวนการทำงาน-เทคโนโลยี-คน ไม่แยกกันแต่ต้องไปพร้อมกัน
• ทักษะที่นักบัญชียุคใหม่ต้องมี
_____________________
รายการ innovative wisdom
อ.นวพร บุศยสุนทร ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราชิต ไชยรัตน์ CEO AccRevo