ประสิทธิภาพของตลาดกับบริบทของสินทรัพย์ดิจิทัล
122 views
0
0

• ประสิทธิภาพของตลาดในมุมมองด้านการเงินเป็นอย่างไร
• ประสิทธิภาพของตลาดในบริบทของสินทรัพย์ดิจิทัล | The Measurement of Market Efficiency
• Market Efficiency ของตลาดคริปโต
____________________
รายการ innovative wisdom
รศ.ดร.คณิสร์ แสงโชติ และ ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย