ประสิทธิภาพของตลาดกับบริบทของสินทรัพย์ดิจิทัล
53 views
0
0

The Measurement of Market Efficiency
ประสิทธิภาพของตลาดกับบริบทของสินทรัพย์ดิจิทัล
____________________
รายการ innovative wisdom
รศ.ดร.คณิสร์ แสงโชติ และ ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย