ผลการศึกษากรณีการควบรวมกิจการของธุรกิจขนาดใหญ่ว่ามีผลอย่างไรต่ออุตสาหกรรมและผู้บริโภคบ้าง
62 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ผศ.ดร พรเทพ เบญญาอภิกุล
ตำแหน่ง - รองคณบดีคณะเศรษศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประเด็น - ผลการศึกษากรณีการควบรวมกิจการของธุรกิจขนาดใหญ่ว่ามีผลอย่างไรต่ออุตสาหกรรมและผู้บริโภคบ้าง

ผศ.ดร พรเทพ เบญญาอภิกุล รองคณบดีคณะเศรษศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงผลการศึกษากรณีการควบรวมกิจการของธุรกิจขนาดใหญ่ว่ามีผลอย่างไรต่ออุตสาหกรรมและผู้บริโภคบ้าง ว่า การควบรวมกิจการธุรกิจ เป็นเรื่องปกติที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย เนื่องจากธุรกิจแต่ละแห่งต้องการแสวงหาโอกาส และกำไร โดยสิ่งที่ต้องคำนึงสูงสุด คือ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้บริโภค และสังคม ทั้งเรื่องค่าบริการ หรือคุณภาพการให้บริการจะมีมากน้อยเพียงใด โดยกรณีการควบรวมกิจการของบริษัทโทรคมนาคมขนาดใหญ่สองแห่งในประเทศไทย ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเกิดแก่ผู้บริโภค โดยเฉพาะค่าบริการเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีการแข่งขันน้อยลง ประชาชนมีทางเลือกลดลง พร้อมระบุว่า จากรายงานผลการศึกษาการควบรวมกิจการในต่างประเทศ ซึ่งมีการควบรวมจาก 4 บริษัทเหลือ 3 บริษัท เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก โดยมีทั้งการอนุญาต และอนุญาตแบบมีเงื่อนไข โดยพบว่ามีการขึ้นราคาค่าบริการหลังจากการควบรวมในระยะยาวประมาณร้อยละ 16 ขณะเดียวกันจากการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องโปรโมชั่นโทรศัพท์ พบว่า มีทางเลือกให้ผู้บริโภคน้อยลง นอกจากนี้ในเรื่องของการลงทุน การขยายโครงข่าย และคุณภาพสัญญาณ ส่วนใหญ่จะเกิดปัญหาการขยายโครงข่ายที่ล่าช้า