แนวทางในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ในเด็กและเยาวชน
116 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - คุณภูสิต สมจิตต์
ตำแหน่ง - ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
ประเด็น - แนวทางในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ในเด็กและเยาวชน

นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงสถานการณ์การใช้สื่อออนไลน์ในเด็กและเยาวชน ว่า ปัจจุบันการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสามารถกระจายออกไปได้อย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง โดยมีทั้งคุณประโยชน์ และโทษ ซึ่งภูมิต้านทานในการรับรู้ข่าวสารของแต่ละช่วงวัยมีความแตกต่างกัน ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือการใช้สื่อออนไลน์ทางด้านลบ และก่อให้เกิดพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม ดังนั้นทางจังหวัดร้อยเอ็ดจึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างมาก เนื่องจากต้องการให้เยาวชนรู้จักการใช้สื่อที่มีประโยชน์ และมีภูมิต้านทานในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต จึงนำไปสู่การลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ และสมัชชาสุขภาพจังหวัด ในการสร้างภูมิต้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเยาวชน ขณะเดียวกันการสร้างภูมิต้านการรับรู้ข่าวสารที่เข้มแข็งเป็นหน้าที่หลักของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และครู เพราะมีความใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุด ซึ่งหากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมองเห็นปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การแก้ไขปัญหาเรื่องภัยออนไลน์กับเด็กก็จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด

รายการเจาะข่าวเช้านี้