ก้าวใหม่สัตวแพทย์ จุฬาฯ
197 views
0
0
"ศ.สพ.ญ.ดร.สันนิภา สุรทัตต์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์"

ก้าวใหม่สัตวแพทย์ จุฬาฯ กับคณบดีคนใหม่
• บทบาทและสิ่งที่สัตวแพทย์ จุฬาฯ กำลังทำต่อจากนี้เพื่อตอบโจทย์สังคม
• การเรียนการสอนและการบริการวิชาการของสัตวแพทย์ จุฬาฯ ที่ต้องปรับเปลี่ยนหลังจากช่วงโควิด
• คำแนะนำสำหรับน้องที่สนใจอยากเรียนสัตวแพทย์ จุฬาฯ จะได้เรียนรูอะไร และนำไปใช้ประโยชน์อะไรในอนาคต
• การสร้างโอกาสให้หลักสูตรสัตวแพทย์ จุฬาฯ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต และ รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ศ.สพ.ญ.ดร.สันนิภา สุรทัตต์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย