อยากทำธุรกิจสีเขียว เริ่มต้นคิดจากอะไร
122 views
0
0

อยากทำธุรกิจสีเขียว เริ่มต้นคิดจากอะไร
การสร้างนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน สามารถนำไปใช้ได้จริงและเกิดผลทางธุรกิจ ต้องเริ่มคิดจากอะไร
_______________
รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย