ความสำคัญของข้อมูล (Data) กับงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
62 views
0
0
"ผศ.ดร.พีรพล เวทีกูล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์"

ความสำคัญของข้อมูล (Data) กับงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
• ทำไมข้อมูล (Data) เปรียบเสมือนทองคำที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดและสร้างประโยชน์ทางธุรกิจได้
• ตัวอย่างการใช้ข้อมูลในงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
• การใช้ข้อมูลเพื่อความแม่นยำใน Sensor for All (นวัตกรรมตรวจวัดสภาพอากาศและปริมาณฝุ่น PM 2.5)
_________________
รายการพูดจาประสาช่าง
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ผศ.ดร.พีรพล เวทีกูล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย