วัคซีนในสัตว์
142 views
0
0
"ศ.สพ.ญ.ดร.สันนิภา สุรทัตต์ ภาควิชาจุลชีววิทยา"

วัคซีนในสัตว์
• หลักการทำงานและการตอบสนองวัคซีนระหว่างคนกับสัตว์ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
• ทำไมวัคซีนในสัตว์มีความหลากหลายสูงมาก
• มีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่ใช้ทำวัคซีนให้กับสัตว์
• การวิจัยและพัฒนาวัคซีนกรณีเกิดโรคระบาดในสัตว์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
• ทำไมไม่มีความจำเป็นต้องทำวัคซีนโควิดให้กับสัตว์

รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต และ รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: คณบดีและอาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย