แนวทางการแก้ปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษาจำนวนกว่า 1 ล้านคน
116 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ดร.อรรถพล สังขวาสี
ตำแหน่ง - เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ประเด็น - แนวทางการแก้ปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษาจำนวนกว่า 1 ล้านคน

ดร.อรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษาจำนวนสะสมกว่า 1 ล้านคน ว่า ปัจจุบันจากการสำรวจ ติดตาม การศึกษา และวิจัย ของหน่วยงานสำคัญต่างๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ พบว่าตั้งแต่ปี 2561 มีเด็กจำนวนกว่า 3 แสนคนไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษา ต้องออกจากระบบการศึกษา และในปีนี้มีมากกว่า 3 แสนคน โดยสาเหตุที่เด็กหลุดจากระบบการศึกษา เป็นกลุ่มเด็กที่มีความจำเป็น หรือมีเงื่อนไขส่วนตัวบางอย่าง ที่ไม่สามารถเข้าเรียนตามระบบได้ เช่น ครอบครัวยากจน กลุ่มเด็กอพยพย้ายถิ่นตามผู้ปกครอง กลุ่มที่มีปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน กลุ่มที่มีปัญหาพฤติกรรม ที่ส่งผลให้ถูกพักการเรียน หรือให้ออกจากสถานศึกษา ส่งผลให้เด็กเหล่านี้มักจะรู้สึกแปลกแยกจากสังคม

รายการเจาะข่าวเช้านี้