ความเห็นต่อกฎหมายภาคประชาสังคม ร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ.. และแนวทางการสื่อสารสาธารณะ
379 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ
ตำแหน่ง - อดีตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแห่งชาติ และอดีตสมาชิกวุฒิสภา
ประเด็น - ความเห็นต่อกฎหมายภาคประชาสังคม ร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ.. และแนวทางการสื่อสารสาธารณะ

นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ อดีตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแห่งชาติ และอดีตสมาชิกวุฒิสภา กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงความเห็นต่อกฎหมายภาคประชาสังคม ร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร และแนวทางการสื่อสารสาธารณะ ว่า รัฐบาลมีแนวคิดในรูปแบบระบอบอำนาจนิยม ในการเข้ามาควบคุมการทำงานของภาคประชาชน ที่ขณะนี้กำลังถูกกล่าวหาในเรื่องของความไม่โปร่งใส และขัดแย้งต่อการทำงานของรัฐบาล ซึ่งการทำในลักษณะดังกล่าว เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักประชาธิปไตย เนื่องจากภาครัฐ จะต้องเข้ามาทำงานร่วมกับประชาชนในการส่งเสริม และยึดหลักเสรีภาพ ตามสิทธิมนุษยชน โดยการนำกฎหมายต่าง ๆ เข้ามาจะต้องไม่กระทบต่อสาระความสำคัญของการใช้สิทธิต่าง ๆ เนื่องจากประชาชนมีสิทธิที่จะรวมตัวกัน เพื่อมีส่วนร่วมในเรื่องที่เป็นประโยชน์สาธารณะ และสิทธิในการแสดงความคิดเห็น รวมถึงการชุมนุม

รายการเจาะข่าวเช้านี้