การออกแบบพื้นที่สีเขียวในเมือง
210 views
0
0

การออกแบบพื้นที่สีเขียวในเมือง
• ลักษณะพิเศษของการออกแบบสวนหรือพื้นที่สีเขียวในเมือง
• เมื่อพื้นที่สีเขียวกลายเป็นจุดเชื่อมต่อพื้นที่อื่นๆ ในเมืองเข้าไว้ด้วยกัน
• การเรียนรู้ชีวิตและสิ่งแวดล้อมผ่านพื้นที่สีเขียว
_______________
รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์ นักประวัติศาสตร์
สรณัญช์ ชูฉัตร CEO ETRAN (Thailand)