การจัดทำหลักสูตรการศึกษา Cyber Security เพื่อเฝ้าระวังป้องกันภัยทางไซเบอร์
376 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล
ตำแหน่ง - รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประเด็น - การจัดทำหลักสูตรการศึกษา Cyber Security เพื่อเฝ้าระวังป้องกันภัยทางไซเบอร์

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว.กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงการจัดทำหลักสูตรการศึกษา Cyber Security เพื่อเฝ้าระวังป้องกันภัยทางไซเบอร์ ว่า หลักสูตร “ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้” เป็นหลักสูตรแรก ในกาสรพัฒนาคนอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในประเทศ เนื่องจากปัจจุบันประเทศขาดแคลนบุคลากรทางด้านนี้สูง โดยกระทรวง อว.ได้ร่วมกับ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทางไซเบอร์ และภาคเอกชนในการออกแบบหลักสูตร โดยอาจเป็นการเปิดรับนักศึกษาที่อยู่ชั้นปี 2 สาขาต่างๆ ที่มีความสนใจด้าน “ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้” สามารถเปลี่ยนมาเรียนหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ในช่วงปี 3-4 ได้ ในมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตร เพื่อให้การผลิตกำลังคนตามความต้องการมีความรวดเร็วและยืดหยุ่นตามความต้องการตลาด

รายการเจาะข่าวเช้านี้