การปรับปรุงพันธุ์กับโรค ASF (ตอนที่ 2)
115 views
0
0

การปรับปรุงพันธุ์กับโรค ASF (ตอนที่ 2)
__________________
รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: อาจารย์ศักดิ์ชัย โตภานุรักษ์ อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาสัตวบาล คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย