โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
81 views
0
0

โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
__________________
รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: รศ.น.สพ.ดร.ณุวีร์ ประภัสระกูล รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและสื่อสารองค์กร คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย