นวัตกรรมอุปกรณ์ในระบบของไหลจุลภาคในการคัดแยกเซลล์มะเร็ง
102 views
0
0

นวัตกรรมอุปกรณ์ในระบบของไหลจุลภาคในการคัดแยกเซลล์มะเร็ง
__________________
รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย