Internalized Racism ปลดล็อกความรู้สึกเหยียดหรือด้อยค่าตัวเอง
100 views
0
0
"อ.ดร.พนิตา เสือวรรณศรี คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

Internalized Racism ปลดล็อกความรู้สึกเหยียดหรือด้อยค่าตัวเอง
Racism คือการเหยียดสีผิว เชื้อชาติ เพศ วัฒนธรรม ด้วยความรู้สึกว่าตนอยู่ในกลุ่มที่เหนือกว่า ขณะที่ Internalized Racism เป็นการกระทำในทางตรงกันข้าม คือการยอมรับชุดความคิดว่าตัวเองด้อยกว่าเข้ามาในตัวเอง หากตัวเราเกิดความรู้สึกด้อยค่า (Internalized Racism) จะแก้ความรู้สึกนี้อย่างไรดี
_____________
รายการรอบตัวเรา
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: อ.ดร.พนิตา เสือวรรณศรี สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย