วิกฤตเงินเฟ้อ 2022 แก้ไขอย่างไรดี
89 views
0
0

วิกฤตเงินเฟ้อ 2022 แก้ไขอย่างไรดี
____________________
รายการ innovative wisdom
รศ.ดร.คณิสร์ แสงโชติ และ ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย