การเตรียมเปิดคลินิก Long Covid ในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 แห่ง
88 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร
ตำแหน่ง - ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ประเด็น - การเตรียมเปิดคลินิก Long Covid ในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 แห่ง

นายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงการเตรียมเปิดคลินิก Long Covid ในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 แห่ง ว่า จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ขณะนี้พบผู้ป่วยที่มีภาวะ Long Covid มากขึ้น โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการอ่อนเพลีย ไม่มีแรง มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ไอ หอบเหนื่อย เหนื่อยเร็ว ซึ่งอาการที่เกิดขึ้นนั้นอาจยาวนานได้ถึง 3 เดือนขึ้นไป โดยทางนายกรัฐมนตรี สั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขติดตามอาการ และตั้งคลินิกรักษาผู้ป่วย Long Covid ในโรงพยาบาลทุกระดับ โดยวันนี้กรุงเทพมหานครได้เปิดคลินิกรักษาผู้ป่วย Long Covid ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครทั้ง 9 แห่ง ได้แก่ 1. โรงพยาบาลตากสิน 2. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 3. โรงพยาบาลสิรินธร 4. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 5. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 6. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 7. โรงพยาบาลกลาง 8. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธฺโร อุทิศ และ9. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

รายการเจาะข่าวเช้านี้