รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน
72 views
0
0

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน
1. หลักกรรมสิทธิ์
2. หลักประโยชน์ใช้สอย
3. หลักความมีนัยสำคัญ
____________________
รายการ innovative wisdom
อ.นวพร บุศยสุนทร ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์ อดีตสรรพากรภาค 4 กรมสรรพากร