การเตรียมความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.)
65 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายขจิต ชัชวานิชย์
ตำแหน่ง - ปลัดกรุงเทพมหานคร
ประเด็น - การเตรียมความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.)

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงการเตรียมความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือ ส.ก. ว่า บทบาทของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนกรุงเทพมหานครอย่างมาก โดยเฉพาะการดูแลความปลอดภัยบนท้องถนน ในการพิจารณาปรับปรุงให้ดีขึ้น การศึกษา สิ่งแวดล้อม และการจัดการสาธารณสุขในการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และการฟื้นฟูของแต่ละพื้นที่ รวมถึงการฝึกอาชีพสำหรับผู้ด้อยโอกาส ดังนั้นการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ ส.ก. ในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ จึงมีความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชน สำหรับคุณสมบัติสำคัญของผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ ส.ก. ประกอบด้วย มีสัญชาติไทย หากแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง พร้อมขอให้ประชาชนเร่งตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของตนและสมาชิกในบ้านว่าถูกต้องหรือไม่ หากพบว่ามีชื่อเกิน หรือรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตกหล่น ให้รีบแจ้งเพิ่ม-ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ สำนักงานเขตพื้นที่ซึ่งตนมีสิทธิเลือกตั้ง ภายในวันนี้ หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะไม่สามารถเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อได้

รายการเจาะข่าวเช้านี้