การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
52 views
0
0

การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
• ขอแสดงความยินดีแด่อาจารย์และทีมงานห้องปฏิบัติการฯ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการนำเสนอผลงานการดำเนินงานยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
• ที่มาของการดำเนินการยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการฯ
• แนวทางการพัฒนาห้องปฏิบัติการฯ ทั้งในด้านมาตรฐานและการบริการ
__________________
รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: 1) ผศ.น.สพ.ดร.พรชลิต อัศวชีพ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) สุกุมา สามงามนิ่ม หัวหน้าห้องปฏิบัติการแบคทีเรีย ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย