ยาที่กระจายตัวเร็วในช่องปาก
56 views
0
0

ยาที่กระจายตัวเร็วในช่องปาก
ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ : ภก.ดร.วันชัย จงเจริญ ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย