ความขาดแคลนในนโยบายด้านเด็กและเยาวชน ของผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
82 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อนันตวรสกุล
ตำแหน่ง - อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเด็น - ความขาดแคลนในนโยบายด้านเด็กและเยาวชน ของผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อนันตวรสกุล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนของผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่า ที่ผ่านมามีผู้สมัครบางคนที่มีการหาข้อมูลมาเป็นอย่างดี มีข้อมูลในระดับเขต ซึ่งทำให้รับทราบปัญหาและที่ตั้งของโรงเรียนอย่างชัดเจนว่า อยู่ตรงที่ไหนอย่างไรบ้าง และมีผู้สมัครอย่างน้อย 2 คน ได้กล่าวถึงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กอย่างชัดเจน ในเรื่องของการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้น ผู้สสมัครเกือบทุกคนมักจะพูดถึงการพัฒนาด้านการศึกษาในโรงเรียนของสังกัดกรุงเทพมหานครด้วย แต่สิ่งที่ยังมีน้อยคือ มุมมองที่มีต่อเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษา หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตของกลุ่มเยาวชนที่ถือว่ายังมีน้อย ซึ่งมีผู้สมัคร 2 คน ที่ระบุถึงหลักสูตรหลังเลิกเรียนที่เปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าถึงโอกาสในการฝึกอาชีพได้

พร้อมระบุว่า ยังมีผู้สมัครจำนวน 2 คนที่หาเสียงและกล่าวถึงเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียน ส่วนประเด็นสำคัญคือการพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ก่อนเข้าเรียน พื้นที่ปลอดภัย พื้นที่สร้างสรรค์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งบุคคลทุกช่วงวัยควรเข้าถึงการศึกษาได้

รายการเจาะข่าวเช้านี้